Comunicació als socis: Assamblea General/ Comunicación a los socios: Asamblea General

Comuniquem a tots els socis que, d'acord amb el que s’estableix a l'article 13 dels Estatuts de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, aprovats el passat 23 de gener de 2018, els socis de l'entitat podran presentar la seva candidatura com a representants de la Junta Provincial de Barcelona en la pròxima Assemblea General Nacional, que se celebrarà a Madrid el dia 20 de juny de 2018, i en qualsevol altra que se celebri fins al dia 31 de març del 2019.
 
Segons els Estatuts, a la província de Barcelona li correspon la participació de 15 socis, com a representants de la Junta Provincial. En cas que les peticions formulades siguin superiors al nombre indicat, la designació de representants s'efectuarà per sorteig que se celebrarà durant la reunió del Consell Provincial prevista per al 23 de maig de 2018.
 
Les peticions per sol·licitar la representació, en els termes indicats, s'han d'efectuar per correu postal o correu electrònic, i s'han de rebre com a màxim el dia 30 d'abril pròxim.
 
Les sol·licituds hauran d'anar dirigides a l'atenció del Sr. Secretari del Consell Provincial de l'AECC-Junta Provincial de Barcelona, Sr. Guillem Donadeu, amb les dades següents:


 

Se pone en conocimiento de todos los socios que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 de los Estatutos de la Asociación Española Contra el Cáncer, aprobados el pasado 23 de enero de 2018, los socios de la entidad podrán presentar su candidatura como representantes de la Junta Provincial de Barcelona, en la próxima Asamblea General Nacional que se celebrará en Madrid el día 20 de junio de 2018, y en cualquier otra que se celebre hasta el día 31 de marzo de 2019.
 
Según los Estatutos, a la provincia de Barcelona le corresponde la participación de 15 socios, como representantes de la Junta Provincial. En el caso de que las peticiones formuladas sean superiores al número indicado, la designación de representantes se efectuará por sorteo a celebrar durante la reunión del Consejo Provincial prevista para el 23 de mayo de 2018.
 
Las peticiones para solicitar la representación, en los términos indicados, deben efectuarse por correo postal o por correo electrónico, y deben recibirse como máximo el día 30 de abril próximo. 

Las solicitudes deberán ir dirigidas a la atención del Sr. Secretario del Consejo Provincial de la AECC-Junta Provincial de Barcelona, Sr. Guillermo Donadeu, con las siguientes señas: