ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’AECC. Està formada per tots els socis, representats a través de les juntes provincials, que escullen democràticament el president o presidenta i el Consell Executiu.

L’Assemblea General es reuneix durant els sis primers mesos de l’exercici per examinar i aprovar, si escau, la gestió del Consell Executiu, els comptes anuals i el pressupost de l’any següent.  

L’Assemblea General està formada pels membres següents: 

  • Els membres del  Consell Executiu de l’Associació. 
  • Els socis d’honor.  
  • El president i dos membres més del Consell Executiu Provincial de cadascuna de les juntes provincials.  
  • Un nombre variable de representants de cada junta provincial, en funció del nombre de socis que tingui cadascuna.  

L’Assemblea General de l’Associació és l’encarregada d’examinar i aprovar la gestió del Consell Executiu, els comptes anuals i els pressupostos de l’exercici següent.

L’Assemblea General també decideix sobre qüestions de rellevància especial, com ara l’elecció del Consell Executiu de l’Associació, la reforma dels estatuts o la seva dissolució.